1. അഗ്നിയോഗം

    1. നാ.
    2. വെടിമരുന്ന്
    3. (ജ്യോ.) ചില തിഥികളും ആഴ്ചകളും ഒന്നിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അശുഭയോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക