1. അഗ്നിരുഹ

    1. നാ.
    2. മാംസരോഹിണി എന്ന ചെടി. (തീപോലെ ചുവന്ന തളിരുകൾ ഉള്ളതിനാൽ എപ്പേർ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക