1. അഗ്നിരോഹിണി

    1. നാ.
    2. കക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഒരുതരം പുളവ
    3. തൊണ്ടയിൽ മാംസം വളർന്നു പഴുത്തു ചൂടും എരിച്ചിലും ദാഹവും ഉണ്ടാകുന്ന മാരകമായ ഒരു രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക