1. അഗ്നിലോകം

    1. നാ.
    2. കൗഷീതകി ഉപനിഷത്ത് അനുസരിച്ച് ഏഴു ലോകങ്ങളിൽ ഒന്ന്
    3. കാശീഖണ്ടപ്രകാരം മഹാമേരുവിൻറെ കൊടുമുടിക്കു താഴെയുള്ള ഒരു ലോകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക