1. അഗ്നിവാർപ്പൻ

    1. നാ.
    2. ഒരുരോഗം, അഗ്നിവിസർപ്പം, അഗ്നിക്കരപ്പൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക