1. അഗ്നിവിസർഗം

    1. നാ.
    2. തീവയ്പ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക