1. അഗ്നിവിസർപ്പം

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക