1. അഗ്നിവേതാളൻ

    1. നാ.
    2. ത്രിപുരാപൂജയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക