1. അഗ്നിവർച്ചസ്സ്

    1. നാ.
    2. അഗ്നിയുടെ പ്രഭ
    3. അഗ്നിപോലെ പ്രഭയുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക