1. അഗ്നിവർണ1

  1. വി.
  2. തീയുടെ നിറമുള്ള
  3. ചൂടുള്ള
 2. അഗ്നിവർണ2

  1. നാ.
  2. അഗ്നിപ്രഭ, ബ്രാണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക