1. അഗ്നിശമനി

    1. നാ.
    2. അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള യന്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക