1. അഗ്നിശലാക

    1. നാ. ആയുര്‍.
    2. ചില രോഗങ്ങൾക്കു ചൂടുവയ്ക്കാനുള്ള ശലാക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക