1. അഗ്നിഷ്ഠ

  1. നാ.
  2. നെരിപ്പോട്
  3. ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള വറചട്ട്യ്
 2. അകനിഷ്ഠ

  1. വി.
  2. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതല്ലാത്ത, മൂത്ത
  3. കനിഷ്ഠന്മാരില്ലാത്ത, മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക