1. അഗ്നിസംഗ്രഹം

    1. നാ.
    2. യാഗാഗ്നി സംഭരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക