1. അഗ്നിസഹ

    1. വി.
    2. വേകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക