1. അഗ്നിസഹായം

    1. നാ.
    2. ഒരു പക്ഷി, കാട്ടുപ്രാവ്
    3. പുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക