1. അഗ്നിസാക്ഷിണി

    1. നാ.
    2. അഗ്നിസാക്ഷിയായി വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ടവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക