1. അഗ്നിസാദം

    1. നാ.
    2. അഗ്നിമാന്ദ്യം, വിശപ്പില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക