1. അഗ്നിസാരം

    1. നാ.
    2. കണ്മഷി, രസാഞ്ജനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക