1. അഗ്നിഹേതി

    1. നാ.
    2. അഗ്നിയുടെ ആയുധം, തീജ്വാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക