1. അഗ്നിഹോതാവ്

    1. നാ.
    2. അഗ്നിയിൽ ഹോമം ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക