1. അഗ്നീയ

    1. നാ.
    2. അഗ്നിയെ സം ബന്ധിച്ച, തീപോലെയുള്ള, അഗ്നിയുടെ സമീപത്തിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക