1. അഗ്ന്യാധാനം

    1. നാ.
    2. അഗ്നിഹോത്രത്തിനുവേണ്ടി വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന അഗ്നിപ്രതിഷ്ഠ, ആഹവനീയാദികളായ അഗ്നികളെ സജ്ജമാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക