1. അഗ്ന്യുദ്ധരണം

    1. നാ.
    2. അഗ്നിയെ യാഗസ്ഥലത്തേക്കു കൊണ്ടുവരൽ
    3. അരണി കടഞ്ഞ് അഗ്നിയുണ്ടാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക