1. അഗ്ന്യുപസ്ഥാപനം

    1. നാ.
    2. അഗ്നിപൂജ, ഹോമകർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക