1. അഗ്യാഹുതി

    1. നാ.
    2. അഗ്നിഹോത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക