1. അഗ്യ്രദ്വാരം

    1. നാ.
    2. പ്രധാനവാതിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക