1. അഗ്യ്രസ്ഥാനം

    1. നാ.
    2. ഒന്നാം സ്ഥാനം, പൂജ്യസ്ഥാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക