1. അഗ്രകുലം

    1. നാ.
    2. ഉയർന്ന കുലം, ബ്രാഹ്മണകുലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക