1. അഗ്രകൽപിത

    1. വി.
    2. മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക