1. അഗ്രഗൻ

    1. നാ.
    2. അഗ്രത്തിൽ ഗമിക്കുന്നവൻ, നേതാവ്, മുമ്പൻ
  2. ആകരികൻ

    1. നാ.
    2. ഖനിത്തൊഴിലാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക