1. അഗ്രചർമി

    1. നാ.
    2. അഗ്രചർമം ഉള്ളവൻ, ചേലാകർമം ചെയ്യാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക