1. അഗ്രജ്യാവ്

    1. നാ.
    2. ക്ഷിതിജത്തിലെ ഉദയാസ്തമയബിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹത്തിൻറെ ഉയരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക