1. അഗ്രജ1

    1. വി.
    2. മുമ്പേ ജനിച്ച, ആദ്യം ജനിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക