1. അഗ്രദിധിഷു

    1. നാ.
    2. മരിച്ചുപോയ ജ്യേഷ്ഠൻറെ ഭാര്യയെ വേൾക്കുന്നവൻ
    3. ജ്യേഷ്ഠൻറെ വിവാഹത്തിനു മുൻപു വേൾക്കുന്ന അനുജൻ
    4. ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ വിവാഹത്തിനുമുമ്പു വിവാഹിതയാകുന്ന അനുജത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക