1. അഗ്രദൂതൻ

    1. നാ.
    2. വാർത്ത മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന ദൂതൻ. (സ്ത്രീ.) അഗ്രദൂതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക