1. അഗ്രപാദം

    1. നാ.
    2. പാദത്തിൻറെ മുൻവശം
  2. അഘോരപഥം -മാർഗം

    1. നാ.
    2. ഒരു ശൈവവിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക