1. അഗ്രപേയം

    1. വി.
    2. ആദ്യം കുടിക്കേണ്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക