1. അഗ്രഭാഗം

    1. നാ.
    2. ആദ്യഭാഗം, പ്രധാനഭാഗം
    3. മുൻഭാഗം, മുൻവശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക