1. അഗ്രമാംസം

    1. നാ.
    2. ഉത്കൃഷ്ടമായ മാംസം, ഹൃദയത്തിലെ മാംസം
    3. കരളിൽ വരുന്ന മുഴ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക