1. അഗ്രലോഹിത

    1. വി.
    2. അഗ്രം ചുവന്ന ഒരിനം ചീര, പലാശലോഹിതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക