1. അഗ്രശാല

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഊട്ടുനടത്തുന്ന പുര, ഊട്ടുപുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക