1. അഗ്രശൂലം

    1. നാ.
    2. ബയണറ്റ്, തോക്കിൻറെ അറ്റത്തു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക