1. അഗ്രസാര

    1. നാ.
    2. കായില്ലാതെ അങ്കുരം മാത്രമുള്ള
    3. മുള (പുറം മാത്രം കട്ടിയുള്ളതാകയാൽ)
    4. ഒട്ടേറെവസ്തുക്കളെ ഒരുമിച്ച് എണ്ണുന്നതിനുള്ള വിദ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക