1. അഗ്രാപഹാരം

    1. നാ.
    2. ആദ്യമായി കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചദ്രവ്യം, തിരുമുൽക്കാഴ്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക