1. അഗ്രാശി

    1. നാ.
    2. മുമ്പേഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ. (സ്ത്രീ.) അഗ്രാശിനി
  2. അകൃശ

    1. വി.
    2. തടിച്ച, മെലിഞ്ഞതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക