1. അഗ്രാസനൻ

    1. നാ.
    2. പ്രധാനപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ, അധ്യക്ഷൻ
  2. അകൃഷ്ണൻ

    1. നാ.
    2. ചന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക