1. അഗ്രിയ

  1. വി.
  2. അഗ്രത്തുള്ള, ശ്രഷ്ഠതയുള്ള, പ്രധാനപ്പെട്ട
 2. അക്രയ്യ

  1. വി.
  2. വിലയ്ക്കു വാങ്ങത്തക്കതല്ലാത്ത
 3. അക്രിയ1

  1. വി.
  2. പ്രവർത്തി ചെയ്യാത്ത
 4. അക്രയ

  1. വി.
  2. അക്രതവ്യ
 5. അക്രിയ2

  1. നാ.
  2. പ്രവർത്തിയില്ലായ്മ, ഉത്സാഹക്കുറവ്
 6. ആഘ്രയ

  1. വി.
  2. മണപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട
  3. ചുംബിക്കേണ്ടതായ
 7. അഗ്രീയ

  1. വി.
  2. മുമ്പനായ, മുഖ്യത്വമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക