1. അഗർഭപ്രാണായാമം

    1. നാ.
    2. ജപധ്യാനങ്ങൾ കൂടാതെയുള്ള പ്രാണായാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക