1. അഘടിതഘടന

    1. നാ.
    2. ചേരാത്തതിനെ ചേർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക